กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย
30 เมษายน 2560, 13:25น.
ที่มาสำนักข่าวแห่งชาติ
- กรุงเทพมหานคร กำหนดตรวจพื้นที่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “นัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน